Uvjeti poslovanja

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke i/ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Prodavatelj) koja sa Posrednikom sklopi Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina.
Opći uvjeti su sastavni dio Ugovora o posredovanju.

Članak 2.
Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja imaju sljedeće značenje:
Posrednik u prometu nekretnina – agencija za promet nekretninama
Posredovanje u prometu nekretnina su sve radnje Posrednika u prometu nekretninama koje se odnose na povezivanje Prodavatelja i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, a naročito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Prodavatelj je fizička i/ili pravna osoba koja s Posrednikom sklopi Ugovor o posredovanju.
Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretninama nastoji povezati s Prodavateljem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova predmet kojih je određena nekretnina.
Posrednička naknada je iznos koji je prodavatelj i/ili kupac dužan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja.

PONUDA NEKRETNINA

Članak 3.
Kada prodavatelj angažira agenciju za promet nekretnina, predstavnik agencije dolazi vidjeti nekretninu, analizira sve potrebne dokumente, dogovara uvjete prodaje i s prodavateljem potpisuje Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina.

Foto i /ili video zapisom opisuje nekretninu radi prezentacije nekretnine kupcima.
Ponuda Agencije se također temelje na podacima koji su zaprimljeni pismenim i/ili usmenim i/ili elektroničkim putem od strane Prodavatelja.
Ponuda i/ili podaci o nekretninama se smatraju potvrđeni potpisivanjem Ugovora o posredovanju između Prodavatelja i Posrednika.
Agencija zadržava mogućnost greške u opisu i/ili cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana i/ili iznajmljena i/ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje ponuđene nekretnine.
Agencija nije odgovorna za greške iz stavka 3. ovog članka.
Agencija nije odgovorna za greške i/ili izrazito nemarno ponašanje Prodavatelja.

CIJENA NEKRETNINA

Članak 4.
Cijene nekretnina iskazane su u EUR, a plative su u protuvrijednosti kuna.

UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 5.
Ugovorom o posredovanju Posrednik se obvezuje dovesti u vezu s Prodavateljem treću osobu koja bi sa njim pregovarala o sklapanju pravnog posla, a Prodavatelja se obvezuje isplatiti Posredniku posredničku naknadu, sukladno cjeniku, ako se sklopi ugovor o pravnom poslu.
Posrednik će temeljem ugovorom o posredovanju vršiti oglašavanje nekretnine na svojim ili drugim web stranicama i/ili tiskovnim medijima.

Članak 6.
Ako je nekretnina u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak (punomoć) svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika nekretnine u vidu prihvaćanja Ugovora o posredovanju.

OBVEZE POSREDNIKA

Članak 7.
Posrednik se prema čl. 21. Zakona o posredovanju u prometu nekretninama NN 107/07 obvezuje obavljati osobito sljedeće:

1. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo i/ili drugo stvarno pravo na nekretnini i upozoriti Prodavatelja na očite nedostatke i eventualne rizike zbog neuređenog zemljišnoknjižnog stanja nekretnine, upisanih stvarnih prava ili drugih prava trećih osoba na nekretnini
2. upozoriti Prodavatelja sa nedostacima na nekretnini i sa stanjem na tržištu
3. upoznati Prodavatelja s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine
4. nastojati naći i dovesti u vezu s Prodavateljem treću osobu radi sklapanja pravnog posla
5. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja pravnog posla
6. tražiti priliku za sklapanje ugovora o posredovanom poslu između Prodavatelja i treće osobe i to pažnjom dobrog gospodarstvenika
7. oglasiti nekretninu radi što bolje prezentacije nekretnine na tržištu te obaviti i druge radnje koje prelaze uobičajenu prezentaciju
8. posredovati pri primopredaji nekretnine
9. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu sa važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište
10. omogućiti pregled nekretnina Prodavatelju i trećim osobama
11. u suradnji s odvjetničkim uredom izraditi za Prodavatelja Predugovor o kupoprodaji, Ugovor o kupoprodaji,Tabularnu izjavu, Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na nekretnini kod nadležnog Općinskog suda, Zemljišno – knjižnog odjela

OBVEZE PRODAVATELJA

Članak 8.
Prema čl. 23. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina NN 107/07 ovim ugovorom o posredovanju prodavatelj se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće:

1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluge posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini
2. dati Posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo ne nekretnini koja je predmet posredovanja
3. upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini
4. ako je nekretnina u suvlasništvu više osoba potreban je pristanak svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika za prodaju nekretnine i to u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora
5. osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla neposredni pregled nekretnine
6. obavijestiti Posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio Posrednika
7. isplatiti Posredniku posredničku naknadu u cijelosti za uslugu posredovanja kod prodaje nekretnine u iznosu od 3 – 4 % od utvrđene kupoprodajne cijene nekretnine, i to neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta kojega je Prodavatelju sklopio sa trećom osobom, kojim aktom je Prodavatelju isplaćen iznos na ime kapare i/ili dijela i/ili ukupne kupoprodajne cijene nekretnine
8. nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, a koji prelaze uobičajene troškove posredovanja

OBVEZE PREMA KUPCU

Članak 9.
Kada se kupac obrati agenciji radi kupnje određene nekretnine, sklapa se Ugovor o posredovanju kod prometa nekretnina između agencije i Kupca.
Agencija vrši sljedeće usluge:
-Kupcu predočuje dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet kupoprodaje,
-sastavlja Predugovor i/ili Ugovor o kupoprodaji nekretnine,
-kod javnog bilježnika organizira ovjeru potpisa Prodavatelja i Kupca,
-Prestavnik agencije prisustvuje isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se radi i zapisnik o primopredaji.

Za Kupca na temelju punomoći, agencija obavlja sljedeće radnje:
a) poreznoj upravi podnosi poreznu prijavu
b) uređuje svu potrebnu dokumentaciju za prijenos režija s Prodavatelja na Kupca.
c) u Zemljišnoknjižni odjel nadležnog Općinskog suda predaje Ugovor o kupoprodaji nekretnine s Prijedlogom za uknjižbu prava vlasništva na Kupca.

Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnine agencija naplaćuje proviziju od Kupca .

POSREDNIČKA USLUGA

Članak 9.
Smatra se da je Posrednik obavio posredničku uslugu ukoliko je Prodavatelju omogućio vezu s trećom osobom (fizičkom i/ili pravnom) radi pregovaranja o sklapanju pravnog posla, a naročito ako je:
1. neposredno odveo i/ili uputio Prodavatelju treću osobu (fizičku i/ili pravnu) radi razgledavanja nekretnine koja je predmet posredovanja
2. organizirao susret između Prodavatelju i treće osobe radi pregovaranja o sklapanju pravnog posla
3. Prodavatelju priopćio ime, i/ili broj telefona (fiksnog ili mobilnog), i/ili broj telefaksa, i/ili e-maila osobe ovlaštene za pregovaranje i/ili sklapanje pravnog posla i/ili točnu adresu treće osobe zainteresirane za sklapanje pravnog posla
4. omogućio Prodavatelju kontakt sa trećom osobom na bilo koji drugi način koji ne ostavlja sumnju u identifikaciju ovlaštene osobe za pregovaranje i/ili sklapanje pravnog posla

POSREDNIČKA NAKNADA I TROŠKOVI POSREDOVANJA

Članak 10.
Posrednik za svoj rad naplaćuje posredničku naknadu u najvišem ukupnom iznosu do 6% od utvrđene kupoprodajne cijene nekretnine.
Posrednik za svoj rad naplaćuje naknadu od Prodavatelja u iznosu određenom Ugovorom o posredovanju, sukladno cjeniku Agencije.
Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u iznosu određenom Ugovorom o posredovanju neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koje ugovorne strane međusobno zaključe (predugovor ili konačni ugovor).
Naknada obuhvaća uobičajene troškove posredovanja, osim troškova koji prelaze uobičajene troškove posredovanja.
Posredniku pripada pravo i na troškove nastale tijekom posredovanja, a koji troškovi prelaze uobičajene troškove posredovanja.
O troškovima koji prelaze uobičajene troškove posredovanja i obvezi plaćanja istih Posrednik će pisanim putem obavijestiti Prodavatelju .
Smatra se da je Nalogodavac pristao na troškove iz stavka 5. ovog članka ukoliko ih odmah po primitku pisane obavijesti nije osporio.

Članak 11.
Posredničku naknadu i troškove iz članka 10. Prodavatelju je obvezan platiti na račun Posrednika u roku od 8 dana od ispostavljanja računa.
Na iznos posredničke naknade Posrednik će obračunati PDV po zakonski propisanoj stopi.

Članak 12.
Ukoliko Prodavatelj odustane od sklapanja pravnog posla tijekom zaključivanja posredovanog posla dužan je isplatiti Posredniku realne troškove nastale tijekom posredovanja odnosno isplatiti Posredniku troškove utrošenog vremena, oglašavanja i ostalih efektivno nastalih troškova.

Članak 13.
Prodavatelj je dužan isplatiti Posredniku posredničku naknadu u slučaju kada sa osobom s kojom ju je u vezu doveo Posrednik zaključi pravni posao različit od posredovanog, a koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.
Prodavatelj je dužan isplatiti Posredniku posredničku naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Prodavatelja zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik doveo u vezu Prodavatelja .

Članak 14.
Posrednik ima pravo na predujam posredničke naknade ako je on ugovoren

Članak 15.
Posrednik ima pravo na posredničku naknadu i u slučaju da ona nije izričito ugovorena ugovorom o posredovanju.
Visina naknade utvrđuje se posredničkom tarifom.

ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Članak 16.
Prodavatelj je odgovoran za štetu ako je postupio prijevarno, ako je zatajio i/ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja.
Prodavatelj je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane, prema Agenciji i/ili trećoj osobi sa kojom ga je Agencija dovela u vezu.
U slučaju iz stavka 2. ovog članka Posrednik i Prodavatelj ugovaraju obvezu Prodavatelja da isplati Agenciji sve troškove nastale tijekom posredovanja, a koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

CJENIK POSREDNIČKIH USLUGA

Članak 17.
Usluga Posrednička naknada
Kupnja nekretnine 3%-4%
Prodaja nekretnine 3%-4%
Najam/zakup nekretnine do 5 godina 100% iznosa mjesečne najamnine
Najam/zakup nekretnine 5 godine i više 200% iznosa mjesečne najamnine
Posrednička satnica sa uključenim troškovima 260,00 kn
Procjena tržišne vrijednosti nekretnine Po dogovoru
Ostale usluge Agencije Po dogovoru

• na cijene se obračunava PDV po zakonski propisanoj stopi
• troškove upravnih biljega i drugih pristojbi snosi Prodavatelj

ISKLJUČIVO POSREDOVANJE

Članak 18.
Ugovorom o posredovanju Prodavatelj se može obvezati da za posredovani pravni posao neće angažirati nijednog drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena.
Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivom posredovanju Prodavatelj sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji pravni posao je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je Posredniku platiti stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja.
Prilikom zaključivanja ugovora o isključivom posredovanju posrednik je dužan upozoriti Prodavatelja značenje i pravne posljedice te odredbe.

TRAJANJE UGOVORA I PRESTANAK UGOVORA

Članak 19.
Ugovor o posredovanju se sklapa na određeni vremenski rok sukladno dogovoru između Prodavatelja i Posrednika i prestaje istekom roka na koji je sklopljen, osim ako u tom roku nije sklopljen posao za koji se posredovalo.
Stranke mogu otkazati Ugovor o posredovanju i prije isteka roka na koji je Ugovor sklopljen iz osobito opravdanog razloga i to isključivo pisanim putem bilo koje od ugovornih strana.
Otkazni rok iznosi 8 (osam) dana od primitka otkaza.
Prodavatelj je dužan nadoknaditi Posredniku nastale troškove posredovanja a naknada ne može biti manja od 1,5 % početne navedene cijene .
Ako Ugovor o posredovanju prestane istekom vremena ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakvih potraživanja.
Ukoliko Prodavatelj sam sklopi pravni posao sa trećom osobom, dužan je u roku odmah pismenim putem obavijestiti posrednika o prestanku obveze posredovanja odnosno o raskidu Ugovora o posredovanju. Prodavatelju je u slučaju iz stavka 5. i stavka 6. ovog članka dužan isplatiti Posredniku troškove posredovanja za koje je i inače bilo ugovoreno da ih Prodavatelj posebno plaća.

Članak 20.
Prodavatelj će priznati posredovanje i nakon isteka Ugovora o posredovanju ukoliko je kontakt sa trećom osobom ostvaren tijekom trajanja Ugovora o posredovanju.

SURADNJA S DRUGIM AGENCIJAMA

Članak 21.
Agencija je spremna za suradnju s drugim agencijama za posredovanje koje poštuju temeljna etička načela (kojima se isključuje iznošenje neistinitih podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i stranaka, omalovažavanje drugih agencija na bilo koji način, radi pribavljanja poslova i stranaka, nerealne procjene nekretnina radi pribavljanja posredničkih poslova i isključivanja drugih agencija s tržišta, istupanje u sredstvima informiranja s namjerom osobne promidžbe, a na štetu drugih agencija). Medusobna suradnja agencija temelji se na Kodeksu etike poslovanja posrednika – članova Burze nekretnina.

OPĆE ODREDBE I RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 22.
Na odnose izmedu prodavatelja i agencije proizašle iz Ugovora o posredovanju koji nisu uredeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti Ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima. Za moguće sporove nadležan je sud najbliži sjedištu agencije.