Česta pitanja i odgovori

Učestala pitanja i odgovori

P: KOJU DOKUMENTACIJU MORA PREDOČITI KUPAC DA BI SE UKNJIŽIO KAO VLASNIK NEKRETNINE U HRVATSKOJ?
O: Dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske koje se dokazuje domovnicom, putovnicom ili osobnom iskaznicom. Priznaje se fotokopija jednog od ovih dokumenata uz predočenje originala.

P: MOGU LI STRANI DRŽAVLJANI KUPOVATI NEKRETNINE U HRVATSKOJ?
O: Mogu. Strani državljani iz zemalja Evropske unije bez ograničenja, osim poljoprivrednih zemljišta. Dražavljani ostalih zemaljauz suglasnost Ministarstva pravosuđa. Suglasnost mogu dobiti državljani onih zemalja s kojima Republika Hrvatska ima potpisan ugovor o reciprocitetu, a u izuzetnim slučajevima i ostali. Ako strani državljanin ima osnovanu firmu u Hrvatskoj, onda može kupovati nekretnine bez ograničenja, pa i poljoprivredna zemljišta.

P: MOGU LI STRANI DRŽAVLJANI PRODAVATI NEKRETNINE U HRVATSKOJ?
O: Sve strane fizičke i pravne osobe mogu bez ikakvih smetnji i ograničenja prodavati svoje nekretnine u Republici Hrvatskoj.

P: KOLIKI JE POREZ NA PROMET NEKRETNINA U HRVATSKOJ?
O: Republika Hrvatska ima jedinstvenu stopu poreza od 5% za sve vrste nekretnina i sve vrste transakcija. Visina poreza se određuje na osnovu cijene iz kupoprodajnog ugovora i procjene nadležne porezne uprave na čijoj se teritoriji nekretnina nalazi. Prema zakonu porez na promet nekretnina plaća kupac ili prodavatelj u njegovo ime, ako se tako dogovore.

P: U KOM SE ROKU MORA PLATITI POREZ NA PROMET NEKRETNINA?
O: Nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora, kupac je dužan porez prijaviti nadležnoj poreznoj upravi u roku od 30 dana, uzimajući u obzir datum s ugovora. Javni bilježnici takođe jedan primjerak kupoprodajnog ugovora dostavljaju poreznoj upravi. Kupac je dužan u roku 15 dana od dana ispostave rješenja od porezne uprave platiti porez, a ako ga u tom roku ne plati obračunavaju mu se kamate za svaki dan prekoračenja roka.

P: PLAĆA LI PRODAVATELJ POREZ PRILIKOM PRODAJE NEKRETNINA?
O: Ne. Plaća jedino ako kupljenu nekretninu prodaje prije isteka roka od tri godine od dana kupovine i po višoj cijeni od nabavne. Tada je dužan na razliku između kupovne i prodajne cijene nekretnina platiti porez u visini od 35%, uvećan za prirez koji je različit u pojedinim mjestima Hrvatske.

P: POREZNA OSLOBOĐENJA
O: Građanin koji kupuje prvu nekretninu i tako rješava svoje stambene potrebe može biti oslobođen od plaćanja poreza na promet nekretnina. Na temelju čl. 11. t. 9., 11 i 13. Zakona o porezu na promet nekretnina (NN RH, 153/02) kupac uz prijavu poreza na promet nekretnina, zahtjev i kupoprodajni ugovor, podnosi i ove dokaze:

1. Domovnicu poreznog obveznika,
2. Uvjerenje policijske uprave o prebivalištu građana i članova uže obitelji na kupljenoj nekretnini, sa podacima o zadnjoj (prethodnoj) prijavi prebivališta i članova njegove uže obitelji,
2. Uvjerenje policijske uprave o prebivalištu građana i članova uže obitelji na kupljenoj nekretnini, sa podacima o zadnjoj (prethodnoj) prijavi prebivališta i članova njegove uže obitelji,
3 . Uvjerenje gradskog ureda za katastar i geodetske poslove o neposjedovanju nekretnina za građana i članove njegove uže obitelji (u općini gdje su porezni obveznik i članovi uže obitelji imali zadnje (prethodno) prebivalište
4. Izjava data pod moralnom i krivičnom odgovornošću ovjerena kod javnog bilježnika da građanin, odnosno članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu-suvlasništvu stan, odnosno kuću, te druge nekretnine znatnije vrijednosti, a ukoliko imaju u vlasništvu nekretnine ovjerena izjava mora sadržavati podatke o vlasništvu nekretnine, gdje se nekretnina nalazi i površina nekretnine.
5. Kod kupnje građevinskog zemljišta porezni obveznik mora u izjavi navesti da će u roku od 5 godina od dana kupnje izgraditi kuću na kupljenoj čestici, a kod kupnje objekta u roh-bau izvedbi da će prijaviti prebivalište na lokaciji nekretnine kada budu ispunjeni uvjeti za korištenje kupljene nekretnine.
6. Za članove uže obitelji presliku vjenčanog lista, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih (Članovima uže obitelji smatraju se bračni drug, te djeca prijavljena na istoj adresi kao i građanin).
7. Za porezne obveznike koji su samci u obrascu porezne prijave treba staviti napomenu da građanin nema članove uže obitelji.

P: KOLIKA JE KAPARA PRILIKOM ZAKLJUČENJA KUPOPRODAJNOG PREDUGOVORA ILI UGOVORA?
O: U pravilu 10% od iznosa kupoprodajne cijene ili po dogovoru između prodavatelja i kupca.

P: DA LI JE MOGUĆE ZAKLJUČITI I OVJERITI KUPOPRODAJNU UGOVOR I U INOZEMSTVU?
O: Nabolje je da ga ovjerite u našem diplomatskom predstavnistvu, ali, samo ako ste državljanin Republike Hrvatske. Strani državljani ne mogu ovjeravati dokumente u u diplomatskim predstavništvima Hrvatske., strani državljani ovjeravaju ugovor kod njihovih bilježnika. Ako ga ovjerite kod stranog javnog biljeznika (notara), takva ovjera se mora prevesti u Hrvatskoj kod ovlaštenog sudskog prevoditelja. Ako je ugovor (ili drugi dokument) ovjeren kod stranog ovjerovitelja potrebno je da takav dokument ima i pečat Apostile.

P: KAKO PRODATI ILI KUPITI NEKRETNINE U HRVATSKOJ?
O: Možete to obaviti sami, možete koristiti neku od profesionalnih agencija ili usluge nekog advokata. Ako taj posao povjerite nama, budite sigurni da ćete sve obaviti brzo, korektno i sigurno.

P: KAKO IZBJEĆI MOGUĆE PROBLEME PRI PRODAJI ILI KUPOVINI NEKRETNINA?
O: Ako ste prodavatelj i imate čistu dokumentaciju o vlasništvu, nećete imati nekakvih većih problema pri prodaji nekretnina. Povjerite li taj posao stručnim osobama, taj će vam posao biti i olakšan. Profesionalna agencija će vam taj posao obaviti s najmanje brige. Istina, tada ćete tu uslugu morati i platiti, ali, šta je danas džaba? Isto je i pri kupovini. Kupujete li sami dobro pazite šta i od koga kupujete. Ako niste vični tom poslu, bolje je da to učinite preko ovlaštene agencije ili advokata. Ne zaključujte nikakav dogovor bez detaljne prethodne provjere dokumentacije za nekretninu koju želite kupiti. Ako vam nekretninu nudi agencija kao posrednik, ona je odgovorna za cjelokupni posao. Ako nekretninu kupujete koju ste sami pronašli, najbolje je da tu dokumentaciju provjeri neko iz agencije ili advokat. Takvu uslugu ćete platiti manje od ukupne provizije (zavisi od usluge koju zahtijevate), a vaša sigurnost će biti veća. Naša Agencija za svaku kupoprodaju prije samog zaključenja predugovora ili ugovora još jednom provjerava imovinsko-pravno stanje za tu nekretninu, a na zahtjev kupca ishoduje i novi zemljišno-knjižni izvadak kao dokaz da nekretnina nije opterećena teretima.

P: KOLIKA JE PROVIZIJA ZA KUPCA U NAŠOJ I SLIČNIM AGENCIJAMA?
O: Agencijska provizija iznosi od 2%-3% od kupca i jednako toliko od prodavatelja

P: KOJE SVE USLUGE KUPAC IMA URAČUNATE U PLAĆENOJ PROVIZIJI OD 3%
O: Izradu kupoprodajnog predugovora i ugovora, uknjižbu nekretnina u gruntovnim knjigama na ime kupca, promjenu vlasništva u katastru, prijavu porezne obaveze, pomoć pri dobivanju informacija o prijavi mjesta boravka,i sl.

P: KAKO SE MOŽE POGLEDATI NEKA OD NEKRETNINA IZ PONUDE?
O: Dolaskom u našu Agenciju, odabirom onoga što se želi pogledati, potpisom posredničkog lista za razgledavanje nekretnina i odlaskom na teren. Možete doći i bez najave svaki dan od 8-20 sati,

Odgovore na pitanja ćemo po potrebi i dalje dopunjavati.
Korisni linkovi:
Katastar
http://www.katastar.hr/
Hrvatska Gospodarska Komora
http://www.hgk.hr
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija
http://www.mvpei.hr/
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
http://www.mzopu.hr
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
http://www.mgipu.hr